چکیده:

شیوه زندگی عشایر به عنوان یکی ازیکی سه شیوه جامعه (شهری، روستایی یاعشایری) دردهه های اخیر، دچار دگرگونی های فراوانی شده و تمایل به یکجانشینی در میان این قشر به شدت افزایش یافته است. از آنجایی که یکجانشینی آسیب جامعه عشایری محسوب می شود، شناسایی عوامل مرتبط، می تواند اطلاعات سودمندی در اختیار مسوولان امر قرار دهد. به همین دلیل این تحقیق به بررسی «میزان تمایل عشایر دشت مغان نسبت به یکجانیشی و عوامل مرتبط با آن» در سال 1393 می پردازد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی و با استفاده ازپرسشنامه ای که محقق، آن را طراحی کرده است، انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای عشایری شهرستان پارس آباد مغان به تعداد 2850خانوار بوده و حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  200 خانوار، محاسبه شده که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. طبق یافته های تحقیق که تجزیه وتحلیل آن با استفاده ازضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده مشخص شده است که بین میزان همنشینی و ارتیاط عشایر با یکجانشین ها، بین میزان جاذبه های زندگی روستایی و شهری، بین میزان تغییر سبک زندگی در دشت مغان و وضعیت اقتصادی عشایر با میزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد.

اهداف پژوهش:

هدف کلی:

تعیین میزان تمایل عشایرشهرستان پارس آباد مغان نسبت به یکجانشینی وعوامل مرتبط با آن.

اهداف جزئی:

  • تعیین رابطه بین میزان همنشینی وارتیاط عشایربایکجانشین ها ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.
  • تعیین رابطه بین میزان جاذبه های زندگی روستایی وشهری ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.
  • تعیین رابطه بین میزان تغییرسبک زندگی در دشت مغان ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.
  • تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.

 5-1- سوالات پژوهش:

- سوال کلی:

  •  میزان تمایل عشایر شهرستان پارس آباد مغان نسبت به یکجانشینی چقدر است وعوامل مرتبط با آن کدامند؟

- سوالات جزئی:

  • آیا بین میزان همنشینی وارتیاط عشایربایکجانشین ها ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟
  • آیا بین میزان جاذبه های زندگی روستایی و شهری و میزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟
  • آیا بین میزان تغییرسبک زندگی در دشت مغان و میزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟
  • آیا بین وضعیت اقتصادی ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟

منبع : مرکز پایان نامه هوپاد رایانهپایان نامه ارشد بررسی میزان تمایل عشایر دشت مغان نسبت به یکجانشینی وعوامل مرتبط با آن منبع : پایان نامه ارشد بررسی میزان تمایل عشایر دشت مغان نسبت به یکجانشینی وعوامل مرتبط با آن
برچسب ها : مغان ,عشایر ,میزان ,یکجانشینی ,رابطه ,زندگی ,یکجانشینی عشایر ,ومیزان یکجانشینی ,مغان رابطه ,معنی داری ,رابطه معنی ,ومیزان یکجانشینی عشایر ,میزا